Structuur DEPF

Het DuPont European Pension Fund (DEPF) is een Organisme voor Financiering van Pensioenen, afgekort OFP. Een OFP is een pensioenfonds naar Belgisch recht dat pensioenregelingen uitvoert van Belgische ondernemingen, maar eventueel ook voor ondernemingen in andere landen, zoals Nederland. Om buitenlandse pensioenregelingen te mogen uitvoeren, is goedkeuring vereist van de Belgische toezichthouder, de FSMA.

Secties binnen het DEPF

Het DEPF is het Europese pensioenfonds van DuPont. Het DEPF voert momenteel pensioenregelingen uit voor een aantal DuPont-ondernemingen in België en Nederland. Per 1 juni 2019 zijn er vijf ondernemingen bij het DEPF aangesloten, verdeeld over de volgende drie secties:

 1. Sectie DuPont België
  – DuPont de Nemours (Belgium) bv, Mechelen
 2. Sectie DuPont Nederland
  – DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Dordrecht
  – DuPont Filaments Europe B.V., Landgraaf
  – Solae Overseas B.V., Oudekerk aan den IJssel
 3. Sectie Genencor Nederland
  – Genencor International B.V., Leiden

De structuur van het DEPF

De structuur van het fonds ziet er als volgt uit:

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van het DEPF is de Algemene Vergadering (AV). De AV bestaat uit vertegenwoordigers van alle ondernemingenegelingen die zijn aangesloten bij het DEPF, dus uit Nederland én België. De AV komt in principe eenmaal per jaar bij elkaar, of vaker in speciale situaties. Afhankelijk van de grootte van de onderneming hebben de leden van de AV stemrecht op belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de AV zijn vastgelegd in de statuten van het DEPF.

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering delegeert de bevoegdheden aan de Raad van Bestuur van het DEPF. De Raad van Bestuur van het DEPF bestaat uit drie ervaren bestuursleden.

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid, de strategie en ziet toe op de uitvoering van de pensioenregelingen. In het bijzonder bepaalt het bestuur de beleggingsstrategie en monitort de performance van de beleggingen. Hiervoor staat het bestuur in nauw contact met de administrateurs van de verschillende secties en met de vermogensbeheerder.

Het dagelijks bestuur treedt als centrale coördinator op om een goede dagelijkse gang van zaken mogelijk te maken. Onder toezicht van de Raad van Bestuur voert zij de dagelijkse besturing uit en heeft gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid.

Per 1 januari 2017 is de Raad van Bestuur van het DEPF als volgt samengesteld:

Erik van Diepen, voorzitter
Wim Stragier, secretaris
Chris Newton, bestuurslid

Medenzeggenschap via pensioencomités

De Belgische wetgeving maakt rechtstreeks contact mogelijk tussen het pensioenfonds en de deelnemers van de aangesloten ondernemingen. Dergelijke contacten kunnen worden gerealiseerd via de oprichting van een pensioencomité met formele vertegenwoordiging van de aangeslotenen. Het DEPF maakt van deze mogelijkheid gebruik. De oprichting van een pensioencomité binnen het DEPF is geregeld door het overkoepelend Statuut van de Pensioencomités.

Voor elk van de secties en dus voor elk afzonderlijk beheerd pensioenplan binnen het DEPF, hebben de aangesloten werkgevers een pensioencomité opgericht. Elk pensioencomité heeft ook een eigen Statuut. Afhankelijk van de situatie bestaat het pensioencomité uit vertegenwoordigers van de werkgever, de deelnemers en/of gepensioneerden.

Het pensioencomité heeft het recht te worden geïnformeerd over het financieel en administratief beleid en beheer van het pensioenplan van de eigen sectie. Het pensioencomité heeft het recht op advies, in overeenstemming met de sociale en arbeidswetgeving in het land waar de bijdragende ondernemingen gevestigd zijn, en in overeenstemming met de regels omtrent communicatie van de pensioenregeling aan alle aangeslotenen en begunstigden. Het Pensioencomité heeft geen beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de pensioenregeling en de genomen acties zullen altijd in overeenstemming zijn met het pensioenreglement.

U treft hier meer informatie over de samenstelling van de pensioencomités: DuPont BelgiëDuPont Nederland en Genencor Nederland

Auditoren en adviseurs

Volgens de Belgische wetgeving moet de Raad van Bestuur van een pensioenfonds een aantal interne toezichthouders en adviseurs betrekken bij de opzet en uitvoering van het pensioenfonds. Dat zijn een compliance officer, interne auditor, externe auditor en externe actuaris.

Daarnaast laat het bestuur zich ondersteunen door specialisten van DuPont en externe adviseurs.