Uit dienst bij DuPont België

Verderzetten gedurende de verbrekingsvergoeding

Als u DuPont België verlaat wegens uitdiensttreding of in het kader van SWT, dan loopt uw deelname aan het pensioenplan van de sectie DuPont België in principe tot de effectieve uitdienstdatum. U kunt er echter voor kiezen om uw deelname verder te zetten gedurende de verbrekingsvergoeding. Deze toekenning kan enkel bij het tekenen van een dading opgesteld naar aanleiding van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Kiest u ervoor om het pensioenplan verder te zetten, dan worden de werknemers- en de werkgeversbijdragen aan het pensioenplan enerzijds opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggings- of verbrekingsvergoeding, doch ze worden dan weer van de verbrekingsvergoeding gehouden (de werkgeversbijdragen van de bruto vergoeding, de werknemersbijdragen van de netto vergoeding). Ze worden door de werkgever afgedragen aan het DEPF zodat de dekking wordt behouden tijdens de periode die wordt gedekt door de verbrekingsvergoeding. Het te bereiken doel wordt berekend op basis van de diensttijd tot einde verbrekingsperiode en dit is dan het kapitaal op 65 jaar.

Kiest u ervoor om het pensioenplan niet verder te zetten? Dan stoppen de dekkingen van het pensioenplan op de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst. Bij de verbrekingsvergoeding zijn de patronale bijdragen inbegrepen in deze vergoeding.

Keuzemogelijkheden bij uitdiensttreding

Als u de onderneming verlaat wegens uitdiensttreding of in het kader van SWT, dan heeft u de volgende keuzemogelijkheden voor de bestemming van uw verworven reserves:

 • Het opgebouwde spaargeld in het pensioenplan bij het DEPF laten zonder nog verdere stortingen te doen:
  U krijgt de status van slaper in het DEPF. Bij pensionering ontvangt u een pensioenkapitaal dat gebaseerd is op de formule voorzien in het pensioenplan. Bij overlijden na uitdiensttreding maar vóór de normale pensioenleeftijd worden de tot dan verworven reserves uitgekeerd aan uw begunstigde(n).
 • De opgebouwde reserves overdragen naar de onthaalstructuur bij AG Insurance:
  In de onthaalstructuur E-volulife hebt u de mogelijkheid om de verworven rechten te beleggen in één van de vooraf bepaalde beleggingsfondsen, al naar gelang uw voorkeur voor een defensief of een dynamisch profiel.Bij overlijden vóór de voorziene pensioendatum betaalt AG Insurance uw opgebouwde reserve op datum van overlijden uit aan uw begunstigde(n).
 • De opgebouwde reserves overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever:
  Uw voordelen genieten niet meer de interestgarantie van uw huidig pensioenplan. Gelieve de nieuwe werkgever te contacteren voor meer informatie. Als u uw opgebouwde reserves wilt overdragen kunt u het formulier gebruiken dat is opgenomen in het menu aan de rechterzijde van deze pagina, onder “Downloads”.
 • De opgebouwde reserves overdragen naar een collectieve pensioenkas:
  Uw voordelen genieten niet meer de interestgarantie van uw huidig pensioenplan. De collectieve pensioenkas verdeelt de totale winst en beperkt de kosten zoals beschreven in het art. 32 §1, 2° van de Wet van 28 april 2003.

Opgelet: indien u geen beslissing neemt binnen de 30 dagen nadat u op de hoogte werd gesteld van uw verworven rechten en de keuzemogelijkheden, dan blijft het opgebouwde spaargeld standaard staan bij het DEPF. Daarna heeft u ten allen tijde nog het recht om te kiezen voor één van de andere opties.

Opvraging pensioenkapitaal

Wanneer kunt u uw pensioenkapitaal opvragen?

Sinds 1 januari 2016 kunt u het pensioenkapitaal van uw pensioenplan in principe maar opnemen bij de start van uw wettelijk (vervroegd) pensioen. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen voor werknemers die uit dienst gegaan zijn. Vervroegde opname is voor hen mogelijk:

 • vanaf de datum waarop voldaan is aan de voorwaarden om het vervroegd wettelijk rustpensioen als werknemer op te nemen (zonder dat dit vervroegd wettelijk pensioen ook effectief opgenomen wordt); of;
 • afhankelijk van uw leeftijd, indien u bent geboren vóór 1962 (klik hier voor de voorwaarden).
Gevolgen vervroegde opname

Uitsluitend bij uitdiensttreding met het oog op vervroegde pensionering of vervroegde opname onder SWT zal het pensioenkapitaal worden betaald volgens dezelfde regels als deze die gelden voor het normale ouderdomspensioen op 65 jaar. Indien u geboren bent vóór 1 januari 1962 gebeurt dit zonder vermindering voor de vervroegde opname van het kapitaal (d.w.z. vóór 65 jaar).

Het pensioenkapitaal bij vervroegde opname zal proportioneel minder zijn dan deze berekend op leeftijd 65 gezien de daling van het aantal dienstjaren in vergelijking met de dienstjaren die men zou gehad hebben op 65 jaar.

Hoe vraagt u uw pensioenkapitaal op?

Ten laatste 2 maanden voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zal het DEPF u een vereffeningsformulier bezorgen om uw kapitaal op te vragen.

Als u uw pensioenkapitaal vroeger wenst op te vragen, moet u zelf contact opnemen met het DEPF. Het DEPF zal controleren of een vervroegde uitbetaling mogelijk is. Als dit het geval is, bezorgt het pensioenfonds u vervolgens het vereffeningsformulier op de gewenste datum.

Voor de vereffening dient het vereffeningsformulier ingevuld en ondertekend terugbezorgd te worden aan het DEPF, samen met een recto/verso kopie van de identiteitskaart. Een handtekening van de werkgever op het vereffeningsformulier is niet nodig. Tevens dient een officieel document dat naam en huidig privéadres vermeldt, toegevoegd te worden (bv. uitrol van de elektronische identiteitskaart, vignet mutualiteit, een kopie van het schutblad van de laatste belastingaangifte of een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen).

Belastingen over het pensioenkapitaal

Over de uitkering van het pensioenkapitaal bent u belasting verschuldigd. Voor het bepalen van de toegepaste belasting is het belangrijk om te weten uit welke van de volgende componenten het pensioenkapitaal samengesteld is:

 • Stortingen van de werkgever;
 • Persoonlijke stortingen uitgevoerd vóór of vanaf 01/01/1993;
 • Stortingen winstdeling op het contract.

Het pensioenkapitaal wordt dan bij uitbetaling verminderd met de volgende wettelijke inhoudingen:

 • Ziekte- en Invaliditeitsbijdrage van 3,55% (RIZIV-bijdrage), in te houden op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling.
 • Solidariteitsbijdrage, verschuldigd op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling. Het percentage varieert tussen 0 en 2% en wordt bepaald door de grootte van het uit te betalen brutokapitaal.
 • Bedrijfsvoorheffing tussen 20,19 en 10,09%, te berekenen op het brutokapitaal zonder de winstdeling, maar verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de wettelijke inhoudingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioen na uitdiensttreding of de mogelijkheden om uw pensioenkapitaal op te vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze administrateur, Aon Hewitt. U vindt de contactgegevens bovenaan in het menu aan de rechterzijde van de pagina.